Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีในโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน
จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเหล่าอุดม
ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรบ้านดงยาง ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค้อคำ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนงาม ต.โพนงาม
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional