Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)      เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำโดย นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา
เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบ
บัญชี สตท.9
จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)
เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นต่อไป โดยจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
จำนวน 3 แบบ คือ สำหรับผู้สอบบัญชี สำหรับหัวหน้าสำนักงาน และสำหรับ
กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อ.เมือง
จ.สงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional