Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชี
ชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้
ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดย
การใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหา
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองสะโน
อำเภอธาตุพนม และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional