Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์บึงกาฬ
พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า ผู้สอบ
บัญชี
เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันเกษตรกร เพื่อ
ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับชั้นสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาความ
เข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560 จังหวัดบึงกาฬ
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional