Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดการอบรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากร
บรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ผู้ตรวจสอบกิจการจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนางานของสหกรณ์
และงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้สหกรณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมจากสหกรณ์ 18 แห่ง จำนวน 21 คน ณ KU HOME มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional