Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559     เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 นางสาวรักไพร เมือบศรี นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้แทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559
เพื่อดำเนินการให้การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นไปอย่างมีระบบ มีความ
เที่ยงธรรมในการตัดสิน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
บึงกาฬ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดบึงกาฬขึ้น
เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการ
กระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่งคง รวมทั้ง
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่
สาธารณชน ตามแผนวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนข้ากล้องบ้านโคกอุดม อำเภอพรเจริญ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้าน
ป่าก่อ อำเภอเซกา วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดโนนอุดม อำเภอโซ่พิสัย วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอเสื่อโพธิ์ทอง อำเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนสวนปอ อำเภอบึง
โขงหลง และวิสาหกิจชุมชนโนนไพศาลยางพารา อำเภอบุ่งคล้า


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional