Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.1 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ครั้งที่ 2/2559
โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 นโยบายการย้าย
ข้าราชการ แผนงานและผลงานของกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี แผนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ แผนงานและผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ
กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และการติดตามและให้ความช่วยเหลือ Cleansing
data ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทั้งนี้
ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค
ประจำปี 2559
เพื่อพิจารณาตัดสินครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1 ประเภทบุคคล ได้แก่ นางนิตยา จันชัยภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี และประเภท
หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional