Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. อุทัยธานี จัดอบรมการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย
นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดอบรมการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
โดยมีแผนการจัดอบรม การจัดทำบัญชี
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้งปี 2558/2559 ตามอำเภอต่างๆของจังหวัดอุทัยธานี อาทิ ศาลาประชาคม
อำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน ที่ว่าการกำนันตำบลหนองสรวง อ.หนองฉาง สำนักงานเกษตร
อำเภอบ้านไร่ อ.บ้านไร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง
อ.หนองขาหย่าง อบต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก และสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต อ.ห้วยคต

        ทั้งนี้ สตส.อุทัยธานี ได้ให้คำแนะนำการเบิกจ่ายเงินโครงการแก่ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม / องค์กรเกษตรกร
โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional