Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร     เมื่อวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ - จ่ายเงิน
แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
ในเขตอำเภอ
ขุขันธ์ จำนวน 3 ศบกต. 5 กลุ่ม, เขตอำเภอขุนหาญ จำนวน 4 ศบกต. 11 กลุ่ม
เขตอำเภอภูสิงห์ จำนวน 2 ศบกต. 6 กลุ่ม และเขตอำเภอวังหิน จำนวน 2 ศบกต.
3 กลุ่ม โดยมีผู้แทน ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรเข้ารับฟังคำแนะนำ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ สำนักงาน
เกษตรอำเภอภูสิงห์ และสำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional