Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอนพูนทรัพย์ จำกัด                เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
        นำโดย นางสาวพิศาริณีย์ อินหันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 

        เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอน
        พูนทรัพย์ จำกัด
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกของสหกรณ์
        ทั้งนี้ยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการวาระใหม่ประจำปี
        2559 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกบอนพูนทรัพย์ จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า
        จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional