Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
และบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงินและวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งมอบกระปุกออมสิน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจาก
หน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล โดยได้รับเกียรติจาก นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อำนาจเจริญ
เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดโพธิ์ศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional