Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยมี
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 จำนวน 10 อำเภอ โดยมีเกษตรกรเข้ารับอบรม
ศูนย์ละ 50 ราย เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชี และสามารถนำหลักการจัดทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
วางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional