Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย นายปริญญา
ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการของ ศบกต.
และคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 18
โครงการ พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ
และอำเภอบุ่งคล้า และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)
11 แห่ง ประกอบด้วย ศบกต.โนนสมบูรณ์ ศบกต.โป่งเปือย ศบกต.หนองเลิง ศบกต.หอคำ
ศบกต.บ้านต้อง ศบกต.ป่งไฮ ศบกต.พรเจริญ ศบกต.วังชมภู ศบกต.ศรีชมภู ศบกต.หนองหัวช้าง
และศบกต.บุ่งคล้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 120 คน ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional