Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า”     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางอุไรวรรณ อินธิราช อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ประจำ
อำเภอเมืองนครพนม
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน
บัญชีชี้ ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง
รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว
โดยใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยมีเกษตรกร จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบล
ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional