Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน         เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
   นางสาวทัศนีย์ เคียนทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และบุคลากร 
   ในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน
   ครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และโปรแกรม Smart Acc เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
   ด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้องแก่บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
   ตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน
   เมืองเก่า จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional