Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

นครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ครั้งที่ 2/2559 และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก
เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
ที่มาร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออม โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ วัดดงแขวน
หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนค
รนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional