Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2559     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
และข้าราชการ
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางด้านบัญชี ในโครงการ
"คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่
ประชาชน”ประจำเดือน มีนาคม 2559
โดยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
พร้อมทั้งแจกเอกสารการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยมี
นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียน
นาทมวิทยาคม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional