Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”     เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย”
ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเหมือง
อำเภอเมืองชลบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล
วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีนางสาวนิภาวรรณ
กระแสร์ชล นายสมชาติ สกุณาเรืองศรี นายวิชัย ก้านบัว นายทำนนท์ แซ่ลี้ และ
นางดวงพรรณ ทองทรัพย์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีรับ -
จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพ และเข้าใจหลักการสำคัญในการคิดกำไร-ขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพ มีการฝึกปฏิบัติการคำนวณหากำไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้
เกษตรกรใช้บัญชีเป็นรู้รับ รู้จ่าย รู้ต้นทุน และรู้การออม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional