Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. มหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ       เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถรู้
รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและสามารถนำบัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ โ
รงเรียนบ้านดอนงัว อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional