Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วม
จัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์
มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม
สะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

      ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
การดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เป็นการ
สร้างแรงงาน สร้างรายได้สร้างแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้ในฤดูแล้ง สร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนการผลิต และเพื่อให้
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่เขตชลประทานสามารถดำรงชีพอยู่ได้
ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำและ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม /องค์กรเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional