Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม จัดอบรม "โครงการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่”     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบ
การเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่
เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
ของสหกรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีและการจัดทำผังบัญชี การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ และการจัดทำ
งบทดลองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ 37แห่ง จำนวน 30 ราย เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional