Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
จัดอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นางสายพิณ
ตันกุล ครูบัญชีอาสาอำเภอเมืองระนอง
เป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี
แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 68 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการจดบันทึกบัญชี
ที่ถูกต้อง และฝึกฝนการมีวินัยที่ดีด้านการออม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional