Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ
สหกรณ์ ให้แก่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 81 สหกรณ์ รวม
95 คน โดยมี
นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 10
เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการ
บำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้า
ประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์
ที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ของสหกรณ์ ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional