Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย
พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกรายรับ-
รายจ่ายครัวเรือน"
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของตนเองและวางแผน
การรับ-จ่าย การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของตนและครอบครัว เสริมสร้าง
ให้เกิดการประหยัด การออม การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเอง โดยมี พันโทสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบ
ที่ 1 กรมทหารราบที่ 6
เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเรียนหมายเลข 2 กองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional