Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
นำโดย นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ
พร้อมทั้งแจกเอกสาร เกี่ยวกับการจดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ที่มาร่วมงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจำเดือนมีนาคม 2559
โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเสกสรร
ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายอุทัย
สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ณ อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และ
พิพิธภัณฑ์เรือพิพิธภัณฑ์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional