Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นายเฉลียว มะลิวัลย์ ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี
รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
ภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1/2559
แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านค้อคำ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional