Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมบูรณาการกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการ เกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมบูรณาการ
กิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีตามรอยพ่อ
สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” ให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถ
ดำรงชีวิตเองได้ ณ ศาลาหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 หมู่ที่ 7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่
จ.ตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional