Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนา 64 ปี กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เรื่อง"สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ”พื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และการให้บริการต่างๆ ตลอดจนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการและขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยได้รับเกียรติ
จาก พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในงาน โดยมี
นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การ
ต้อนรับ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
     ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน”และเรื่อง "กตส.กับการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลสหกรณ์" รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบความ
สำเร็จ โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีข้าราชการของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสหกรณ์ สถาบันการเงิน นักวิชาการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 550 คน เข้าร่วมในพิธี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional