Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุทัยธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี และชมรมครูบัญชีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสอนแนะบัญชีรับ -
จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
หลักสูตร บัญชีแก้จน.. บัญชีชี้ทางรวย
โดยมีนายเดช กลัดสี ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถทำบัญชีได้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีเป็น สามารถคิดกำไร
ขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ และเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional