Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1/2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดงยาง
ต.บ้านแดง อ.พิบูลรักษ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.หนองหาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน และศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเหล่าอุดม ต.บ้านจันทร์ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional