Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ลงพื้นที่ให้ความรู้ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย”ในพื้นที่ จ.ระนอง      เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วยครูบัญชี
เกษตรกรอาสาประจำอำเภอ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร
เพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้นำหลักการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมวางแผนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(มังคุด) นายสุริยา ศิริวงษ์ บ้านบางนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) นายบรรจบ ขนอม บ้านคอกช้าง
หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (มังคุด) นายสัมฤทธิ์ เข็มสม บ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional