Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย
  นางสาวเนืองบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

  และบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนายชนะพัฒน์ วิสิทธิวิรโชค หัวหน้าสำนักงาน
  จัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
ลงพื้นที่
  ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
  ที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปี 2558/59 จำนวน
  3 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ อ.วัดโบสถ์ ศูนย์การเรียนรู้ อ.ชาติตระการ และ
  ศูนย์การเรียนรู้ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional