Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร               เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
     นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วย
     พนักงานราชการ และนางสาวแพรวา โชติคุตภาคิน ครูบัญชีเกษตรกรอาสา
     ประจำอำเภอเมืองระนอง
ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
     เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
     การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก
     ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร
     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้นำหลักการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน
     ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นเครื่องมือในการควบคุมวางแผนค่าใช้จ่าย
     ในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ ให้สามารถดำรงชีวิตให้พอมี พอใช้ และมี
     คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     (ปาล์มน้ำมัน) ด.ต.สมนึก โมราศิลป์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด 
     อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional