Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร Fostering Core Leaders In Agricultural Cooperartives ปี 2559      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นายเสริม
อุดมพรวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
"Basic Accounting And Financial control” หลักสูตร Fostering Core Leaders
In Agricultural Cooperartives
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจำนวน 16 คน
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรภูฏาน
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ผู้แทนจาก ICA และ ICA-ROAP ณ ห้องประชุม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional