Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เข้าร่วม
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
   ปี 2559 - 2560 เพื่อระดมความเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง
   สหกรณ์  โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง
   สหกรณ์ปี 2559 - 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional