Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชุมพร จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 1 - 5          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย
   นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
   พร้อมด้วยนางสาวอาภรณ์ ยาดำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางสาว
   ระวีวรรณ โอถาภิรัตน์ ครูบัญชีอาสาประจำอำเภอปะทิว
จัดโครงการอบรม
   เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/
   2559 รุ่นที่ 1 - 5 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก
   จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อใช้บัญชี
   เป็นเครื่องมือควบคุมวางแผนค่าใช้จ่าย ให้สามารถดำรงชีวิตให้พอมี พอใช้ และ
   มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   (การผลิตทุเรียนนอกฤดู) ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional