Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
คู่มือและสื่อการสอน หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ และการจัดทำงบการเงิน


 
          กลุ่มมาตรฐานการบัญชี สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ได้จัดทำคู่มือและสื่อการสอนให้การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตร หลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์" และ หลักสูตร "การจัดทำงบการเงิน" เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า

หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์
หัวข้อวิชา

1. วิชากฏหมาย
     1.1 ภาคผนวก
          - พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
          - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
     1.2 สื่อการสอน
2. วิชาระเบียบการเงินการบัญชี
     2.1 เนื้อหา
          2.1.1 ระเบียบการเงินการบัญชี
          2.1.2 ภาคผนวกระเบียบ
          2.1.3 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542
          2.1.4 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.5 คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี พ.ศ.2546
          2.1.6 คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ.2544 
          2.1.7 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.8 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547 
          2.1.9 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.10 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ.2547
          2.1.11 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ.2547
          2.1.12 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พ.ศ.2547
          2.1.13 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ.2547
     2.2 สื่อการสอน 
3. วิชาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
     3.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
     3.2 สื่อการสอน
4. วิชาสมุดบัญชีและผังบัญชี
     4.1 สมุดบัญชีและผังบัญชี
     4.2 สื่อการสอน 
5. วิชาการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
     5.1 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์
     5.2 สื่อการสอน

รายละเอียดโครงการ
     - กำหนดการอบรมหลักสูตร
     - โครงการอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการจัดทำงบการเงิน
หัวข้อวิชา

1. วิชากฎหมาย
     1.1 ภาคผนวก
          - พระราชกฤษฎีกากลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
          - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
     1.2 สื่อการสอน
2. วิชาระเบียบการเงินการบัญชี
     2.1 เนื้อหา
          2.1.1 ระเบียบการเงินการบัญชี
          2.1.2 ภาคผนวกระเบียบ
          2.1.3 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542
          2.1.4 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.5 คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี พ.ศ.2546
          2.1.6 คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน พ.ศ.2544
          2.1.7 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.8 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547
          2.1.9 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546
          2.1.10 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ.2547
          2.1.11 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ.2547
          2.1.12 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พ.ศ.2547
          2.1.13 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.ศ.2547
     2.2 สื่อการสอน
3. วิชาการจัดทำงบทดลอง
     3.1 การจัดทำงบทดลอง
     3.2 สื่อการสอน
4. วิชาการจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี
     4.1 การจัดทำรายการปรับปรุง
     4.2 สื่อการสอน
5. วิชาการปิดบัญชี
     5.1 การปิดบัญชี
     5.2 สื่อการสอน
6. วิชาการจัดทำงบการเงิน
     6.1 การจัดทำงบการเงิน
     6.2 สื่อการสอน

กรณีศึกษา
     - โจทย์
       1. โจทย์
       2. โจทย์ - สมุดรายวัน
       3. โจทย์ - งบทดลอง
       4. โจทย์ - กระดาษทำการงบทดลอง 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional