Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ สตส.ประจวบคีรีขันธ์     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และคณะ เขตตรวจที่ 4 และ 5 ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมกา
รเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี นางวันเพ็ญ
จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคด้านการผลิตการจัดการของเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะเกษตรกร
และผู้นำชุมชน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional