Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2559     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2559
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รับทราบ
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากร
ในสังกัด จำนวน 22 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional