Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กทม. จัดโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน"     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมสอนเเนะการจัดทำบัญชี
มีพอใช้ ในโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
การจดบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน เสริมสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักใช้จ่าย
อย่างจำเป็น ลด ละ เลิก สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ ก่อให้เกิดวินัยที่ดีด้านการออมเงิน
ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional