Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
นำโดย นายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional