Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เพชรบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
นำโดย นางสาวบังอร ครึกครื้น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี
รายบุคคลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพของตนเองได้ ด้วยการเรียนรู้จากโรงเรียนในชุมชน
เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเห็นความสำคัญของการทำบัญชี สามารถ
ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น รู้จักการออม มีความซื่อสัตย์ มีวินัยทางการเงิน
และรู้จักวิเคราะห์ตนเองด้านการเงินการบัญชีที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ให้มีภูมิคุ้มก้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการ
พัฒนาสู่ความพอเพียง สู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional