Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพในภาคเกษตรนอกเขตชลประทานตามแนวทางประชารัฐ
โดยได้เยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลัง และอ้อย ระบบน้ำหยด ของนายสุชาติ ปัจฉิม
เจ้าของ แปลงสาทิต หมู่ 8 บ้านหัวประแจ ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
และตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
ณ ศูนย์การเรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร บ้านพุนาค ของนายสุธีร์ เทียนชัย ต.ลำพยนต์
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมีบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional