Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นฯ ลงพื้นที่ประเมินผลสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.6     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น
ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 นำโดย
นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ประเมินผลสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
     ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นฯ ได้ร่วมประชุมและรับฟัง
บรรยายสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์และการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จากสหกรณ์ พร้อมทั้ง
ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
ดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยมีประธานกรรมการ
สหกรณ์ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional