Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระนอง ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วย
ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559
โดยมีคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) และอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีจังหวัดระนอง) เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแผนการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้กับครูบัญชีประจำ
ศูนย์เรียนรู้ ฯ ทั้ง 5 ศูนย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional