Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส จัดโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 และผู้ปกครอง
จำนวน 50 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional