Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559
โดยมี
วาระสำคัญ อาทิ กำหนดการในการตรวจติดตามผลการดำเนินการของ
หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รายงานการจัดเก็บสถิติ
และสรุปผลการมาใช้บริการข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2558) ติดตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตลอดจนเรื่องพิจารณาอื่นๆ
ณ ห้องประชุม 404
ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional