Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่าย
ใน ครัวเรือน” ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต)
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้
และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิต
ประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม
จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโอภาส หมู่บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional