Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
เสริมสร้างความเข้าใจและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานในการเป็นวิทยากรให้ความรู้
ประจำศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี จำนวน 12 ศูนย์ ในแต่ละอำเภอ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ด้านบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้เกษตรกรได้รู้ถึงวิธีการ
ลงบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านครัวเรือนและการประกอบอาชีพ โดยมี
ครูบัญชีเข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional