Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.4     เมื่อวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดทำแผนติดตามให้คำแนะนำกระบวนการ Cleansing
Data สำหรับบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่
สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 2 การบันทึกแผนผล
การปฏิบัติงานในระบบ Intranet โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหา
ที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร้อยเอ็ด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ และสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional